Reklamačný poriadok  

Tento reklamačný poriadok je vydaný k zabezpečeniu podmienok zodpovednosti za vady predaného tovaru a ich uplatnenia kupujúcim v zmysle Zákona č. 40/1960 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. 


Bod. 1
Základné podmienky reklamácie 

1.1. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru v záručnej dobe vada, má kupujúci právo túto vadu reklamovať.
1.2. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti výrobku, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používania v rozpore s účelom, na ktorý je daný výrobok určený, nevhodnej či zanedbanej základnej údržby alebo nesprávneho zásahu zo strany kupujúceho, prípadne tretej osoby.
1.3. Ak uplatní kupujúci právo zo zodpovednosti za vady predaného tovaru riadne a včas, je predávajúci alebo ním poverený zamestnanec povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava doba potrebná na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, tovar zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie.
1.4. Reklamovaný tovar predkladá kupujúci čistý. 

Bod. 2
Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie 

2.1. Kupujúci uplatňuje reklamáciu na prevádzke predávajúceho Jeruzalemská 18, 917 01 Trnava, u ktorého bol tovar zakúpený alebo zaslaním cez poskytovateľa kurierských služieb (pošta, zásielkovňa, dpd …atď), pričom súčasťou reklamácie musí byť vyplnený reklamačný formulár predávajúceho.
2.2. Kupujúci nákup preukazuje potvrdením z registračnej pokladne alebo faktúrou. Bez predloženia príslušného dokladu o predaji tovaru nebude tovar k reklamácii prijatý.
2.3. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. 

Bod. 3
Lehota na uplatnenie reklamácie 

3.1. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do uplynutia zákonom stanovenej záručnej doby, t.j. do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.
3.2. Prípadné predĺženie pri pokračujúcom užívaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie výrobku a môže byť dôvodom zamietnutia reklamácie.
3.3. Ak sa vybaví reklamácia opravou tovaru, predlžuje sa záručná doba o obdobie od uplatnenia práva na odstránenie vady do doby, kedy je kupujúci povinný opravený tovar prevziať. Hneď ako kupujúci uplatní niektoré z práv zo zodpovednosti za vady, napríklad právo na opravu tovaru či zľavu, vykonal voľbu a uplatnil jedno z možných práv, je týmto prejavom vôle viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s predávajúcim inak.
3.4. Pokiaľ bude reklamácia vyriešená výmenou vadného tovaru za nový, začne bežať záručná lehota znovu od prevzatia tovaru. 

Bod. 4
Odstrániteľné vady
 

4.1. Za odstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, kedy jej odstránením (opravou) neutrpia vzhľad, funkcia a kvalita výrobku, a ktorej odstránenie možno uskutočniť bez zbytočného odkladu, a ktorej odstránenie je účelné.
4.2. Pri výskyte odstrániteľnej vady namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za (bezvadnú) bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Bod. 5
Neodstrániteľné vady 

5.1. Za neodstraniteľnú vadu sa považuje taká vada, ktorá bráni riadnemu užívaniu výrobku, a ktorú nie je možné odstrániť, alebo jej odstránenie je neúčelné.
5.2. Ak ide o vadu neodstrániteľnú, nespôsobenú nedbalosťou pri užívaní samotným spotrebiteľom, má kupujúci právo požadovať: 

  • výmenou tovaru za nový a bezchybný

  • odstúpenie od kúpnej zmluvy.

5.3. V prípade, ak charakter neodstrániteľnej vady nebráni riadnemu užívaniu veci ako veci bez vady (vady estetické..), má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň opotrebenia výrobku, dĺžke jeho užívania a k možnostiam jeho ďalšieho užívania. 

Bod. 6
Prevencia a predchádzanie škodám na tovare
 

6.1. Základnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu zakúpeného tovaru a jeho funkčnosti je riadna prevencia kupujúceho formou základnej údržby. Táto povinnosť kupujúceho vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov, v zmysle ktorých je každý povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám.
6.2. Spotrebiteľ sa pred zakúpením výrobku oboznámi s jeho účelom použitia, s jeho prevedením, použitými materiálmi a spôsobom jeho ošetrenia (údržby), pričom zohľadní aj prípadné vlastné fyziologické rozdiely v stavbe ľudského tela nositeľa zakúpeného tovaru.
6.3. Za účelom správneho výberu zodpovedajúceho typu tovaru a jeho správneho ošetrovania môže predávajúci poskytnúť na požiadanie spotrebiteľa poradenskú službu prostredníctvom svojho personálu v predajni.
6.4. Tento reklamačný poriadok je platný od 23.6.2023 

V Trnave, dňa 23.6.2023 

Lybero s. r. o., Ulica Jána Hajdóczyho 5835/20 917 01 Trnava, 

IČO: 55030718, 

mail: satkana.tt@gmail.com